czwartek, 22 lutego 2018 , Małgorzaty, Marty, Nikifora

EGZAMIN ZAWODOWY


Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu określonych w standardzie wymagań, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Egzamin ten jest egzaminem zewnętrznym.
Składa się z dwóch etapów:
  • etapu pisemnego (składa się on z dwóch części),
  • etapu praktycznego,
Zdający zdał egzamin jeżeli uzyskał:
  • z etapu pisemnego:
    - z części pierwszej - co najmniej 50 % punktów możliwych do uzyskania,
    -z części drugiej - co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania
  • z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów
Wynik egzaminu zawodowego określa okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.
Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.
Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.
Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

 

 


Strona Główna | Kontakt | do góry

Jesteś naszym 1035 gościem, Witamy !

kompuetry ustroń
 
 
 
 
 
Archiwum
 
 
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


 
 
Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


 
Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo