czwartek, 22 lutego 2018 , Małgorzaty, Marty, Nikifora

Kierunek: turystyka i rekreacja
Specjalność: hotelarstwo i gastronomia
Uzyskiwany tytuł : licencjat
Czas trwania : 3 lata ( 6 semestrów)


Absolwent studiów turystyka i rekreacja jest kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego jako kontekstu rozwoju usług turystycznych oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie. W wyniku studiów licencjackich uzyskuje przygotowanie do samodzielnej oceny współzależności między elementami środowiska geograficznego, a atrakcyjnością turystyczną regionu, analizy uwarunkowań, tendencji zmian oraz ich skutków ekonomicznych, jak również do samodzielnego organizowania i prowadzenia usług turystycznych
W swoich działaniach realizuje cele poznawcze, i praktyczne (promocyjne, edukacyjne). Ocenia przydatność środowiska geograficznego na potrzeby wzrastającego ruchu turystycznego, przede wszystkim o charakterze uzdrowiskowym i wyspecjalizowanym. W tym celu bada współzależności między elementami środowiska przyrodniczego, a potencjałem ekonomicznym i demograficznych regionów.
Absolwent studiów turystyka i rekreacja legitymuje się umiejętnościami uprawniającymi do waloryzacji przestrzeni geograficznej, podejmuje działania na rzecz wprowadzania kierunku zagospodarowania turystycznego do strategii rozwoju swoich gmin, powiatów, województw itd. Posiada wiedzę z zakresu wartości zespołów krajobrazowych regionu śląskiego i innych antropogenicznie przekształconych regionów Polski. Podejmuje działania promocyjne i upowszechniające tę wiedzę, współpracuje w zakresie tworzenia wielofunkcyjnego wizerunku naszego kraju. Absolwenci podejmują starania na rzecz organizowania i zarządzania ruchem turystycznym w regionie, Polsce i dalszej przestrzeni; sprzyja inicjatywom lokalnym zmierzającym do podtrzymywania i krzewienia tożsamości regionalnej oraz idei swojskości miast, gmin oraz upowszechniania walorów turystycznych w myśl świadomego krajoznawstwa. Posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu środowiskowych uwarunkowań turystki, podstaw geografii turyzmu, geografii turystycznej Polski, Europy
i świata; ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki ruchu turystycznego, zarządzania i marketingu usług turystycznych, systemów hotelowych, metodyki rekreacji, obsługi ruchu turystycznego, turystyki wyspecjalizowanej i ekstremalnej, dziedzictwa kulturowego; turystycznego zagospodarowania przestrzennego, zasad ochrony walorów krajoznawczych; znają zasoby dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionów Polski, główne atrakcje turystyczne Polski, Europy i świata, a także system ochrony krajobrazu w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej.
Absolwenci wykorzystują w praktyce umiejętności z zakresu planowania, projektowania, wycieczek i wyjazdów turystycznych; znają zasady ekonomii i finansów, organizowania oraz zarządzania ruchem turystycznym. Absolwenci tej specjalności posługują się najnowocześniejszymi narzędziami związanymi z technikami informacji przestrzennej (komputerowe bazy danych – GIS, metody kartograficzne, w tym mapy numeryczne, oraz wizualizacja walorów turystycznych);
Podstawowymi miejscami pracy absolwentów kierunku turystyka i rekreacja są instytucje zajmujące się organizacją i prowadzeniem usług turystycznych – biura podróży
i izby turystyczne. Innym miejscem zatrudnienia są uzdrowiska, hotele, centra rekreacyjne, biura parków narodowych i krajobrazowych (pracownie naukowe, biura promocyjne i edukacyjne). Absolwenci znajdują także pracę w wydziałach promocji i turystyki urzędów administracji terytorialnej wszystkich szczebli, a także w biurach planowania przestrzennego oraz instytucjach zajmujących się ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska geograficznego.
Kandydaci na kierunek turystyka i rekreacja powinni charakteryzować się zamiłowaniem podróżniczym i krajoznawczym, być komunikatywni, odznaczać się wysoką samooceną i samoorganizacją, posiadać umiejętność sprawnego planowania i aktywnego spędzania czasu wolnego dla realizacji pasji poznawczych.

Jedną z przewidywanych specjalności jest hotelarstwo i gastronomia, której absolwenci będą legitymować się dodatkowo wysokimi umiejętnościami z zakresu marketingu i zarządzania, niezbędnymi przy prowadzeniu hoteli, własnych przedsiębiorstw turystycznych, gospodarstw agroturystycznych i ekoturystycznych. Posiadać kompetencje w zakresie organizowania turystycznych imprez o charakterze masowym i indywidualnym, a także zarządzania restauracjami, organizacji przyjęć, wysokich umiejętności prowadzenia usług gastronomicznych o różnorodnym profilu regionalnym i wymaganej jakości usług (turystyka biznesowa, obsługa konferencji itp.).

 

 

 


Strona Główna | Kontakt | do góry

Jesteś naszym 1027 gościem, Witamy !

kompuetry ustroń
 
 
 
 
 
 
 
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


 
 
Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


 
Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo