czwartek, 22 lutego 2018 , Małgorzaty, Marty, Nikifora

OCHRONA ŚRODOWISKA

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

studia inżynierskie


Wydział Ochrony Środowiska zaprasza na nowo uruchomione studia inżynierskie na kierunku Ochrona środowiska w specjalności Ochrona przyrody i krajobrazu.
Studia trwają 3,5 roku (VII semestrów).

Absolwenci kierunku ochrona środowiska (otrzymują tytuł zawodowy inżyniera) uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o ziemi, oddziaływania człowieka na środowisko, toksykologii, kontroli i kształtowania środowiska, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi, przemysłowymi i rolniczymi, problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Istotnym aspektem kształcenia są ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe pozwalające na gruntowne opanowanie praktycznych aspektów nabywanej wiedzy.

Nabyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom:

 • rozumienie procesów i zjawisk zachodzących w środowisku abiotycznym i biotycznym oraz ich wzajemnych powiązań,

 • prognozowanie zmian zachodzących w środowisku zarówno z przyczyn naturalnych, jak i wynikających z działalności antropogenicznej oraz podejmowanie działań mających na celu eliminację lub ograniczenie niekorzystnych skutków tych zmian,

 • rozumienie mechanizmów społecznych, prawnych i ekonomicznych działalności w środowisku, a także rozumienie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.


 • Proponowany stosunkowo szeroki profil kształcenia nie ogranicza mobilności absolwenta i pozwala mu na dopasowanie się do współczesnego rynku pracy i wymagań pracodawcy.

  Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska, a przede wszystkim w:

 • organach administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli, zajmujących się ochroną środowiska, gospodarką przestrzenną i rozwojem, np. Wydziały Ochrony Środowiska, Wydziały Rozwoju odpowiednich urzędów, parki narodowe, parki krajobrazowe itp.,

 • instytucjach prowadzących monitoring i dokonujących oceny stanu środowiska, np. Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 • instytucjach i firmach zajmujących się opracowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, projektowaniem systemów ochrony środowiska, doradztwem technicznym, organizacyjnym, prawnym i ekonomicznym w dziedzinie ochrony środowiska, zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym.

 • Ponadto absolwenci są przygotowani do objęcia samodzielnych stanowisk w komórkach ochrony środowiska w: przemyśle, rolnictwie, placówkach służby zdrowia, placówkach usługowych, a po spełnieniu określonych odrębnymi przepisami wymagań mogą podejmować pracę w szkolnictwie i innych instytucjach oświatowych.

  Absolwent specjalności ochrona przyrody i krajobrazu oprócz wiedzy i umiejętności scharakteryzowanych w sylwetce absolwenta kierunku, zdobywa pogłębioną wiedzę w zakresie ochrony bio- i georóżnorodności oraz ochrony walorów krajobrazu. Ponadto potrafi dokonać oceny walorów środowiska oraz realnej możliwości zastosowania instytucjonalnych form jego ochrony. Ważnym aspektem jest także nabycie umiejętności wykorzystania walorów przyrody dla rozwoju społeczności lokalnej oraz wiedzy w zakresie programów ochrony ekosystemów i gatunków ginących realizowanych przez Polskę w ramach współpracy międzynarodowej. Specjalność daje także możliwości pogłębienia wiedzy w zakresie oceny stanu i zagrożeń poszczególnych komponentów środowiska (powietrze, woda, gleby, środowisko biotyczne), a także podejmowania określonych działań w celu jego właściwego kształtowania zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Absolwent specjalności uzyskuje również umiejętności właściwej oceny materiałów kartograficznych, analiz geotechnicznych, operatów wodnoprawnych, wyników badań powietrza, wody i gleby. Potrafi także dokonać oceny wpływu realizacji decyzji planistycznych na środowisko. Ponadto jest on przygotowany do sporządzania i oceny lokalnych i regionalnych programów ochrony środowiska.Więcej...

  Bliższych informacji udziela dziekanat uczelni:
  ul. Słoneczna 2, 43-450 Ustroń
  tel. 033 854 40 90
  Dziekanat

  ZAPRASZAMY !!!

   

   

   


  Strona Główna | Kontakt | do góry

  Jesteś naszym 1039 gościem, Witamy !

  kompuetry ustroń
   
   
   
   
   
   
   
  Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


   
   
  Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


   
  Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo