czwartek, 22 lutego 2018 , Małgorzaty, Marty, Nikifora

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW
informacje ogólne

Podstawowe akty prawne określające funkcjonowanie pomocy materialnej dla studentów:


 • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365),

 • szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ustalany przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego na podstawie ustawowego upoważnienia (art. 186 ustawy).Najważniejsze zmiany w stypendiach:


 • zastąpienie stypendium naukowego przez stypendium rektora dla najlepszych studentów, przyznawane na wniosek zainteresowanego (do tej pory stypendia naukowe przyznawane były z urzędu), otrzyma je maksymalnie 10% studentów na danym kierunku,

 • stypendium rektora przyznawane będzie studentom osiągającym wysokie wyniki w nauce (potwierdzone średnią ocen) lub posiadającym osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe,

 • likwidacji uległo stypendium za wysokie wyniki sportowe,

 • zmieniona zostaje dotychczasowa forma stypendium socjalnego, nie będzie stypendium na wyżywienie,

 • dochód na jednego członka rodziny, uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego zostanie podniesiony do 850,20 złotych netto,

 • student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,

 • stypendia wszystkich typów otrzymywać będzie można tylko na jednej uczelni i na jednym kierunku studiów,
 • student będzie mógł równolegle pobierać stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za osiągnięcia naukowe.STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentowi po ukończeniu pierwszego roku studiów, który do 31 października lub 30 kwietnia złożył w dziekanacie kartę egzaminacyjną a tym samym zaliczył pełen rok studiów.
Stypendium Rektora jest przyznawane na wniosek studenta, który składany jest w dziekanacie po wcześniejszym zaliczeniu pełnego roku studiów.
Wniosek należy złożyć w terminie do 31 października w semestrze zimowym oraz do 31 marca w semestrze letnim, kolejność składania wniosków nie ma żadnego znaczenia o ile złożenie wniosku następuje w powyższym terminie, wnioski złożone po terminie mogą zostać rozpatrzone negatywnie.
Prawo do otrzymywania tego stypendium ma student, który uzyska za ostatni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Wszystkie osiągnięcia muszą dotyczyć ostatniego roku akademickiego.
O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił wyżej określone kryteria.
Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% studentów z danego kierunku.
Stypendia przyznawane są na semestr (5 miesięcy).
Średnia do celów przyznania stypendium jest średnią arytmetyczną obliczaną z ocen z wszystkich egzaminów i zaliczeń, które student posiadł w ciągu ostatniego roku studiów, wraz z uwzględnieniem wszystkich ocen niedostatecznych.STYPENDIUM SOCJALNE


Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne mają studenci, których miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 850,20 zł. Stypendia te przyznawane są na rok akademicki lub semestr na podstawie złożonego wniosku.
Przeciętny miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta ustala się na podstawie oświadczenia studenta zawartego we wniosku stypendialnym, o liczbie członków rodziny, do której, w zależności od sytuacji osobistej studenta, zalicza się:


 • studenta,

 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

 • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Ustalając dochód na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się osób wskazanych wyżej, jeżeli student lub jego współmałżonek, względnie oboje są samodzielni finansowo.

Studenta uznaje się za osobę samodzielną finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stale źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

 • jego miesięczny dochód nie jest mniejszy niż 1,30 kwoty sum określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 • nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.


Stałe źródło dochodów oznacza nieprzerwane źródło dochodu otrzymywane z:


 • umowy o pracę, cyklicznie zawieranych umów zleceń,

 • działalności gospodarczej lub rolnej,

 • renty po zmarłym rodzicu, renty inwalidzkiej.

Wszystkie w/w dochody student podaje za okres obliczeniowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego początek roku akademickiego. Student, dla którego rok akademicki rozpoczyna się w semestrze letnim, podaje wysokość dochodu za taki sam okres obliczeniowy jak student rozpoczynający rok akademicki w październiku poprzedniego roku kalendarzowego.


DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODACH ZA 2012 ROK

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student ubiegający się o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi spełniać wszystkie kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendium socjalnego.STYPENDIUM SPECJALNE

Podstawą przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest przedstawienie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wystawionego przez organ do tego uprawniony.
Stypendium to przyznawane jest na wniosek studenta na okres roku akademickiego lub semestru i nie jest uzależnione od jego sytuacji materialnej.
Wniosek należy składać na początku roku akademickiego w terminie do 15 października.Stypendium wypłacane jest co miesiąc z tym, że za miesiąc październik wypłacane jest w listopadzie razem ze stypendium za listopad, a za miesiąc marzec w kwietniu razem ze stypendium za kwiecień.


 

 

 


Strona Główna | Kontakt | do góry

Jesteś naszym 1043 gościem, Witamy !

kompuetry ustroń
 
 
 
 
 
 
 
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


 
 
Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


 
Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo