czwartek, 22 lutego 2018 , Małgorzaty, Marty, Nikifora

INFORMACJA DLA STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

1.Wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej

 • czcionka „Times New Roman”
 • rozmiar czcionki: 14 pkt. dla tytułów rozdziałów, 12 pkt. dla tekstu podstawowego
 • odstępy między wierszami – 1,5
 • marginesy: lewy 35 mm, prawy 25 mm, górny 25 mm, dolny 25 mm
 • 2.Schemat pracy dyplomowej

 • strona tytułowa (wzór )
 • oświadczenie o faktycznym autorstwie pracy (wzór)
 • spis treści
 • wstęp
 • treść
 • streszczenie w języku polskim ( powinno zawierać imię i nazwisko autora pracy, jej tytuł. W treści streszczenia (jedna/dwie strony) należy opisać najistotniejsze zagadnienia poruszane w pracy ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów własnych badań, analiz i obliczeń)
 • streszczenie w języku angielskim (imię i nazwisko autora pracy, tytuł, streszczenie)
 • piśmiennictwo
 • spis wykresów
 • spis tabel
 • załączniki
 • 3.Wymagane dokumenty a) w terminie do 31.01.2013 r. należy złożyć w dziekanacie Uczelni przyjętą przez promotora pracę dyplomową:

 • 2 egzemplarze pracy dyplomowej w twardej oprawie,
 • 1 egzemplarz drukowany dwustronnie / oprawa miękka / z adnotacją sporządzoną przez promotora na stronie tytułowej o następującej treści: „Pracę przyjąłem, /data/, /podpis promotora/. Jako recenzenta wskazuję: /imię i nazwisko recenzenta/”
 • 1 egzemplarz pracy w wersji elektronicznej /plik tekstowy/
 • b) w terminie do 28.02.2013 r. należy złożyć następujące dokumenty:
 • wyciąg z dowodu osobistego (wzór),
 • dowód wpłaty za egzamin dyplomowy w wysokości 1800 zł,
 • indeks oraz kartę zaliczeniowo-egzaminacyjną z kompletnymi wpisami / w przypadku poprawkowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej termin złożenia upływa 08.04.2013 r./,
 • potwierdzoną kartę obiegową absolwenta (wzór),
 • 4 zdjęcia w formacie 4,5 x 6,5
 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów w wymaganym terminie. Student, który nie dotrzyma w/w terminów zostanie decyzją Dziekana skreślony z listy studentów. Wznowienie studiów, w razie skreślenia studenta z powodu niezłożenia pracy dyplomowej może nastąpić na pisemny wniosek studenta, po akceptacji przez Promotora nie później niż po upływie 12 miesięcy od daty skreślenia i tylko jeden raz. Bieg powyższego terminu ulega zawieszeniu na okres odbywania służby wojskowej. O ponownym przyjęciu i wznowieniu w prawach studenta decyduje Dziekan. Zgodnie z Regulaminem Studiów WSID na wniosek kierującego pracą Promotora lub na wniosek studenta Dziekan może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej w uzasadnionych przypadkach jednak termin ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące tj. do dnia 30.04.2013 r.

  4.Harmonogram obron

 • obrony prac dyplomowych (I termin) – 18.05.2013r.
 • obrony prac dyplomowych (II termin) – 25.05.2013r.
 • 5.Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Odbywa się przed Komisją w skład której wchodzą: przewodniczący, promotor i recenzent. Obejmuje prezentację pracy dyplomowej oraz odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Prezentacja powinna być przygotowana w formie multimedialnej (Power Point) i trwać maksymalnie 10 min. Student ma obowiązek przystąpić do egzaminu dyplomowego w terminie określonym przez Dziekana. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie dyplomowym powoduje postawienie oceny niedostatecznej i poprawkowy status egzaminu zdawanego w późniejszym terminie. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów. Student, który nie przystąpił w ustalonym terminie do egzaminu dyplomowego (termin I i II) lub uzyskał w drugim terminie z egzaminu dyplomowego ocenę niedostateczną otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu zaliczenia wszystkich semestrów studiów.

   

   

   


  Strona Główna | Kontakt | do góry

  Jesteś naszym 1049 gościem, Witamy !

  kompuetry ustroń
   
   
   
   
   
   
   
  Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


   
   
  Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


   
  Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo